Stretnutie zástupcov MAS

Stretnutie zástupcov MAS

Aktuálne dianie v MAS BODROG, o.z.

 • V rámci animačných aktivít MAS BODROG organizuje školenie: " Čo priniesla novela Zákona o verejnom obstarávaní pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou a zákaziek, na ktoré sa VO nevzťahuje". Školenie sa uskutoční dňa 24.augusta 2022, v Kultúrnom dome obce Malý Kamenec. Uzávierka prihlášok je 22.08.2022. Informácie: mas@masbodrog.sk, mobil: 0905 345 547.
 • Týmto oznamujeme žiadateľom o NFP z PRV , Výzvy MAS_015/7.2./5 a MAS_015/7.4./5, že došlo k zmene termínu uzatvorenia výziev. Novým termínom je : 07. február 2022.
 • Dňa 30.11.2021 v čase od 13,00-15,00 hod. sa koná Informačné stretnutie o výzvach PRV- 7.2. a 7.4., taktiež o výzvach z Operačného programu IROP, Podaktivity A1, B1, B2 a C. Stretnutie sa koná v kancelárií MAS BODROG, v obci Malý Kamenec.
 • Dňa 08.11. bola uverejnená výzva 06 na výber odborných hodnotiteľov z PRV SR 2014-2020- MAS_15/7,2/5, MAS_15/7,4/5.Termín uzávierky prijímania žiadosti o zaradenie do zoznamu odborných hodnotiteľov: 31.12.2021.
 • Dńa  27.10.2021 budu na našej webovej stránke uverejnené Výzvy 7.2. a 7.4. z PRV. Uzavierka je 25.12.2021. Žiadame potencionálnych úchádzačov o NFP o sledovanie výziev a včasnú , kompletnú prípravu Žiadosti o NFP..
 • Dňa 13.10.2021 sa koná Informačný míting o Výzve z Operačného programu IROP, Podaktivita B1: Investície do cyklistických trás a súvisiacej podpornej infraštruktúry.. Konzultácie sa uskutočnia v čase 13,00-15,00 hod. v Kancelárií MAS BODROG, Malý Kamenec. Oprávnenými žiadateľmi ( okrem obcí) sú Mikroregionálne združenia a Občianské združenia. V prípade otázok volajte Manažéra MAS- 0905 345 547.
 • Dńa 13.10.2021 sa koná Informačný míting o Výzve z Operačného programu IROP, Aktivita A. Zakladanie nových a podpora existujúcich mikro a malých podnikov, SZČO, družstiev, Podaktivita A1. Podpora podnikania a inovácií. Konzultácie sa uskutočnia v čase  13,00- 15,00  hod., v kancelárií MAS BODROG, Malý Kamenec. V prípade otázok volajte Manažéra MAS BODROG - 0905 345 547.
 • Dňa 08.10.2021 bol uverejnený nový Harmonogram výziev.. Potencionální žiadatelia môžu kontaktovať Kanceláriu MAS BODROG- kontakty.
 • Dňa 09.09.2021 sa uskutočnilo Valné zdromaždenie MAS BODROG v obci Malý Kamenec. Valného zdromaždenia sa zúčastnili aj predstavitelia TERRA INCOGNITA Košice.
 • MIESTNA AKČNÁ SKUPINA BODROG,o.z. oznamuje žiadateľom o NFP z PRV, že kancelária MAS BODROG, o.z. bude prijímať   žiadosti  v dňoch  od 18.5.2020 do 25.5.2020  od 9:00 do 17:30.
 • MIESTNA AKČNÁ SKUPINA BODROG,o.z. oznamuje žiadateľom o NFP z PRV (Výzvy 7.2 a 7.4), že príjem žiadostí o NFP bude 15.11.2019 (piatok) do 21:00 hod v kancelárii MAS (Malý Kamenec č. 147)
 • Aktualizáciou č. 1. výzvy MAS_015_7.2./3, MAS BODROG, o. z. v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení výzva spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku. Predmetom aktualizácie je zmena uzávierky termínu predkladania ŽoNFP z 04.11.2019 na 15.11.2019. Dokumenty zverejnené v rámci predmetnej výzvy zostávajú platné v pôvodnom znení. Aktualizácia a zmeny z nej vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia na webovom sídle MAS, t. j. od 28.10.2019. Zmeny vykonané aktualizáciou sa vzťahujú na všetky ŽoNFP predložené v rámci tejto výzvy na predkladanie ŽoNFP.    
 • Aktualizáciou č. 1. výzvy MAS_015_7.4./3, MAS BODROG, o. z. v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení výzva spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku. Predmetom aktualizácie je zmena uzávierky termínu predkladania ŽoNFP z 04.11.2019 na 15.11.2019. Dokumenty zverejnené v rámci predmetnej výzvy zostávajú platné v pôvodnom znení. Aktualizácia a zmeny z nej vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia na webovom sídle MAS, t. j. od 28.10.2019. Zmeny vykonané aktualizáciou sa vzťahujú na všetky ŽoNFP predložené v rámci tejto výzvy na predkladanie ŽoNFP.   
 • Aktualizáciou č. 1. výzvy MAS_015_6.4./1, MAS BODROG, o. z. v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení výzva spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku. Predmetom aktualizácie je zmena uzávierky termínu predkladania ŽoNFP z 31.10.2019 na 6.12.2019. Dokumenty zverejnené v rámci predmetnej výzvy zostávajú platné v pôvodnom znení. Aktualizácia a zmeny z nej vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia na webovom sídle MAS, t. j. od 28.10.2019. Zmeny vykonané aktualizáciou sa vzťahujú na všetky ŽoNFP predložené v rámci tejto výzvy na predkladanie ŽoNFP.   
22.10.- 24.10.2018

Konferencia- Postupy pre MAS...

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Národná sieť rozvoja vidieka SR zorganizovala pre Miestne akčné skupiny konferenciu pod názvom "Postupy pre MAS v rámci implementácie stratégie CLLD", ktorá sa konala v dňoch 22.10.- 24.10.2018 v Demäňovskej Doline. Prvý deň konferencie sa týkal týchto tém: Všeobecné informácie k realizácii projektov, Systémy financovania, Žiadosti o platbu, Nezrovnalosť, Monitorovanie projektov a Postupy pre žiadateľa pri vypracovaní projektového zámeru. Témy druhého dňa sa týkali posledného bodu predchadzajúceho dňa, v ktorom sa preberali podmienky hodnotenia žiadosti o NFP, podmienky poskytnutia príspevku, konanie o žiadosti o NFP a uzatvorenie zmluvy o poskytnutí NFP. Druhou časťou tohoto dňa konferencie bola prednáška s názvom Postupy pre MAS v rámci implementácie stratégie CLLD. Prednášajúci sa tu zameral na Výzvu a Žiadosti o NFP, jej predkladanie, overenie, hodnotenie a kontrolu. Tretí deň konferencie pokračoval v začatej téme predchádzajúceho dňa. Hovorilo sa o Výzve na predkladanie projektových zámerov, projektových zámeroch, ich posudzovaní a hodnotení a tiež o overení procesu posudzovania/hodnotenia projektových zámerov zo strany PPA.

Konferencia- Postupy pre MAS...
9.10.2018

Stretnutie MAS v Lesnici

Programom stretnutia v Lesnici na chate Pieniny bolo GDPR školenie, informácie ohľadom implementácie IROP/PRV, informácia o stave ŽoP,ŽoNFP, informácie o "Školení ITMS2014+",LEADER v NRO a tiež VO-elektronizácia od 18.10.2018,novelizácia zákona od 1.1.2019. Diskusia účastníkov bola aktívna a týkala sa všetkých bodov programu . Školitelia odpovedali na všetky položené otázky. Po skončení oficiálnej časti školenia bol pre účastníkov školenia pripravený program na načerpanie síl do ďalšej práce v podobe plavby na plti alebo prehliadky múzea v Červenom Kláštore.

Stretnutie MAS v Lesnici
24.7.2018

Stretnutie zástupcov MAS

Počas horúceho júlového dňa sa konalo na území našej MAS v Malom Kamenci stretnutie referentov a manažérov MAS z košického a prešovského kraja, ktoré zorganizovalo Združenie pre regionálny rozvoj-Východ,o.z.. Na tomto stretnutí sa dozvedeli viac o novej európskej smernici o ochrane osobných údajov a tiež o verejnom obstarávaní, ktoré je súčasťou každej žiadosti o nenávratné finančné prostriedky. Vo voľnej diskusii preberali rôzne témy, ktoré súvisia s podávaním jednotlivých žiadostí o finančné prostriedky, ako aj o rôznych dokumentoch, listinách, výkazoch, ktoré od nás vyžaduje poskytovateľ. Pracovníci MAS sa na tomto stretnutí navzájom zoznámili, vymenili si poznatky a skúsenosti, ktoré súvisia s touto prácou, a ktoré môžu využívať v každodennej práci.

Stretnutie zástupcov MAS
26.6.2018

Stretnutie zástupcov MAS- Fintice

V utorok 26.júna 2018 sa stretli zástupcovia MAS vo Finticiach v regióne MAS Stráže. Na tomto stretnutí boli podané vzájomné informácie o stave podaných žiadostí o nenávratné finančné prostriedky z IROP a PRV, ďalej informácie o stave podaných žiadostí o platbu z MPaRV SR. Diskusia bola vedená vo voľnejšom duchu, zástupcovia MAS si navzájom vymenili poznatky a skúsenosti a rozprávali sa o výstave Agrokomplex v Nitre, ktorej sa niektorí zúčastnili.

Stretnutie zástupcov MAS- Fintice