Vitajte na našich stránkach

Hlavným cieľom MAS BODROG, o. z. je koncepčné, globálne rozvíjanie územia v rôznych oblastiach, ktorými sú napríklad oblasť občianskeho života, skvalitňovania podmienok pre život miestnych obyvateľov, rozvoja dopravnej, technickej, občianskej a inštitucionálnej infraštruktúry, ochrany životného prostredia, ochrany kultúrneho a historického dedičstva, podpory malého podnikania a poľnohospodárstva, rozvoja cestovného ruchu, vidieckej turistiky, propagácie a prezentácie územia.

MAS BODROG, o.z. vznikla 08.10.2014 a je založená za účelom vytvorenia a implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou na území MAS. Cieľom MAS je podpora trvalo udržateľného rozvoja celého územia, predovšetkým však aktivít realizovaných v prospech obcí, neziskových organizácií, mikro a malých podnikateľov a iných subjektov a občanov pôsobiacich v danom území s ohľadom na ochranu prírody a krajiny.

   

            

naša činnosť

Aktuality

Výhody územia MAS Bodrog

Výhody územia MAS Bodrog
Výhody z hľadiska polohy a lokalizácie územia (geografická, administratívno – správna poloha a pod.)
Najväčšou výhodou tohto územia je samotné prostredie. Územie má charakter typickej nížinnej krajiny, spestrenej riečnou sieťou, agradačnými valmi riek, systémom izolovaných alebo len čiastočne prepojených mŕtvych ramien riek, eolitických jazierok, sériou pieskových presypových dún a niekoľkými vyvýšeninami sopečného pôvodu. Na území sa nachádza Chránená krajinná oblasť Latorica, jedna národná prírodná rezervácia, a štyri prírodné rezervácie.
Územie nie je len kraj rozsiahlych nížin s množstvom vodných plôch, riečnych zákutí, ale je známe aj ako vinohradnícka oblasť. Malohorešské pivnice sú najväčším komplexom pivníc v širokom okolí.
Ďalšou výhodou územia je blízkosť hranice s Maďarskou republikou.
Tieto väzby územia vytvárajú kladný základ pre potenciálny rozvoj regiónu z hľadiska dopravnej, technickej, občianskej infraštruktúry ale aj cestovného ruchu.
zobraziť viac

Aktuálne

Aktuálne
Obce MAS Bodrog

Obce MAS Bodrog

Klin nad Bodrogom

Malý Horeš

Malý Kamenec

Pribeník 

Somotor 

Strážne

Streda nad Bodrogom

Svätuše

Svinice

Veľký Horeš

Veľký Kamenec

Zoznam našich členov