O nás

Čo je miestna akčná skupina

Miestne akčné skupiny predstavujú verejno-súkromné partnerstvá, v ktorých majú svoje zastúpenie miestne komunity, podnikatelia, verejná správa, poľnohospodárske a lesnícke subjekty, mladí ľudia, ženy a iní dôležití aktéri na miestnej úrovni. Podmienkou je, aby zástupcovia súkromného sektora (vrátane mimovládnych organizácií) tvorili minimálne 50% partnerstva.

Miestna akčná skupina vzniká ako neformálne partnerstvo kľúčových subjektov verejného a súkromného sektora, ktoré pôsobia v území. Partnerstvo je potrebné zaregistrovať ako občianske združenie (zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov).

Hlavným cieľom MAS BODROG, o. z. je koncepčné, globálne rozvíjanie územia v rôznych oblastiach, ktorými sú napríklad oblasť občianskeho života, skvalitňovania podmienok pre život miestnych obyvateľov, rozvoja dopravnej, technickej, občianskej a inštitucionálnej infraštruktúry, ochrany životného prostredia, ochrany kultúrneho a historického dedičstva, podpory malého podnikania a poľnohospodárstva, rozvoja cestovného ruchu, vidieckej turistiky, propagácie a prezentácie územia.

MAS BODROG, o.z. vznikla 08.10.2014 a je založená za účelom vytvorenia a implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou na území MAS. Cieľom MAS je podpora trvalo udržateľného rozvoja celého územia, predovšetkým však aktivít realizovaných v prospech obcí, neziskových organizácií, mikro a malých podnikateľov a iných subjektov a občanov pôsobiacich v danom území s ohľadom na ochranu prírody a krajiny.

Úlohou miestnej akčnej skupiny je:

  • koordinácia prípravy stratégie rozvoja územia ako nevyhnutného dokumentu, ktorý je podmienkou realizácie projektov v rámci prístupu Leader. V rámci stratégie rozvoja sú v súlade s Programom rozvoja vidieka SR definovaní koneční prijímatelia a oprávnené aktivity obnovy a rozvoja územia, ktorých cieľom je zlepšenie kvality života vo vidieckych oblastiach a zlepšenie ekonomickej príležitosti a sociálnych podmienok vidieckeho obyvateľstva.
  • vypracovanie kritérií pre výber projektov v súlade s usmernením riadiaceho orgánu, ktorým je Ministerstvo pôdohospodárstva SR. Kritériá pre výber projektov tvoria súčasť stratégie.
  • implementácia stratégie rozvoja územia, čo predstavuje predloženie stratégie rozvoja územia na riadiaci orgán v termíne stanovenom vo výzve. Pokiaľ bude stratégia podporená, miestna akčná skupina vyhlási výzvu na predkladanie projektov, zriadi výberovú komisiu, ktorá vyberie projekty na základe kritérií uvedených v stratégii. Následne Poľnohospodárska platobná agentúra uzavrie zmluvu s konečnými prijímateľmi úspešných projektov.
  • aktualizácia a prehodnocovanie stratégie rozvoja územia.
  • riadenie činnosti miestnej akčnej skupiny a organizovanie stretnutí.
  • finančné riadenie.
Zvláštnosti a špecifiká územia, typické črty a pod.:
Najväčšou zvláštnosťou tohto územia je samotné prostredie. Územie je skutočný ostrov obkolesený tromi riekami a spojený s okolitým svetom iba niekoľkými mostmi. Ide o skutočnú oázu. Brehy riek Tisa a Bodrog s vŕbovými lužnými lesmi, mŕtve ramená, krásne lúky, bohaté pastviská sú veľkým potenciálom na plné rozvinutie rekreácie a vidieckeho cestovného ruchu. Rieka Bodrog je jedinou východoslovenskou vodnou cestou, ktorá je splavná väčšími loďami (podľa vodného stavu dosahuje hĺbku min. 230 cm). Na brehoch riek sú možnosti kúpania a praktizovania vodných športov. Možno tu nájsť príjemné pláže, kde sa dá ochladiť pod mohutnými topoľmi. Na mŕtvych ramenách Bodrogu sú výborné rybárske miesta.
Najcennejšou devízou územia je vysokohodnotná, zatiaľ prakticky nenarušená krajina CHKO Latorica poskytujúca nevšedné turistické a rekreačné vyžitie v prírodnom prostredí, osobitná nielen v celoslovenskom, ale i v stredoeurópskom kontexte. Táto chránená krajinná oblasť predstavuje komplex prírodných, krajinných a kultúrnohistorických hodnôt. V roku 1993 bola časť tohto územia zapísaná medzi medzinárodne významné mokrade, tzv. Ramsarské lokality pod názvom RL LATORICA. Časť územia spadá aj do sústavy chránených území členských krajín Európskej únie – NATURA 2000. Okrem toho sa na území nachádza jedna národná prírodná rezervácia a štyri prírodné rezervácie. Národná prírodná rezervácia Tajba sa nachádza na mŕtvom ramene rieky Bodrog v katastri obce Streda nad Bodrogom. Vyskytujú sa tu vzácne druhy močiarneho rastlinstva a živočíšstva. Ide o unikátne miesto s výskytom vzácnej Korytnačky močiarnej.
V území MAS BODROG, o. z. je niekoľko významných botanických lokalít. Jednou z nich je územie európskeho významu - Horešské lúky, kde rastie napr. poniklec lúčny maďarský, z cicavcov tu žije ohrozený druh syseľ pasienkový a z vtákov európsky ohrozený druh včelárik zlatý a rybárik riečny. Druhou je taktiež územie európskeho významu – Tarbucka. Je to vyvýšenina sopečného pôvodu s kótou 277 m.n.m..
Rozmanitú prírodnú a geografickú biodiverziu územia dopĺňajú okrem iného aj historické a kultúrne pamiatky. Nachádza sa tu množstvo malebných kostolíkov, kaštieľov a hradov. Medzi najvýznamnejšie a najzachovalejšie kaštiele patrí kaštieľ Szerdahelyiovcov v Strede nad Bodrogom.Kaštieľ Szerdahelyiovcov je bývalým hradom, ktorý bol postavený v renesančnom štýle.
Na vrchole kopca týčiaceho nad obcou Veľký Kamenec stoja múry Veľkokameneckého hradu, ktorý je dominantou celého okolia. Kameň opusteného hradu bol použitý ako stavebný materiál pre Fischerov kaštieľ, ktorý dnes slúži ako škola. Pri príležitosti oslavy vstupu Slovenska do EÚ bol v obci začiatkom mája 2004 odhalený Európsky park. Pri tej príležitosti bola odhalená aj drevená socha od Otta Frecha a Istvána Gergelya znázorňujúca stredovekých maďarských bojovníkov.
V obci Malý Kamenec, nad ktorou sa rozprestiera piesčité úbočie vulkanického komplexu Tarbucka, funguje Dom ľudových tradícií s ukážkami starých remesiel. V obci Pribeník sa nachádza Galéria národov, ktorá slúži ako miesto rôznych výtvarných vernisáži a výstav.
Ďalším špecifikom územia je, že pri obci Klin na Bodrogom pri starom koryte rieky Bodrog sa nachádza najnižší bod Slovenska. Jeho nadmorská výška je 94,3 metra.
Špecifickým znakom územia MAS BODROG, o. z. sú aj malohorešské vinné pivnice, v ktorých zimujú aj netopiere. Tieto pivnice sú najväčším komplexom pivníc v celom Medzibodroží a širokom okolí, väčšina z nich bola postavená v 16. storočí.