Územie

Územie MAS BODROG, o. z. sa rozprestiera v južnej časti Východoslovenskej nížiny na úpätí Zemplínskych vrchov, je súčasťou Košického samosprávneho kraja a nachádza sa na južnej časti trebišovského okresu.
Teritoriálne a historicky sa toto územie označuje ako Medzibodrožie – oblasť, ktorá je obklopená riekami Tisa, Latorica a Bodrog, ako aj štátnymi hranicami s Maďarskom na juhu a Ukrajinou na východe.
Zvláštnosti a špecifiká územia, typické črty a pod.:
Najväčšou zvláštnosťou tohto územia je samotné prostredie. Územie je skutočný ostrov obkolesený tromi riekami a spojený s okolitým svetom iba niekoľkými mostmi. Ide o skutočnú oázu. Brehy riek Tisa a Bodrog s vŕbovými lužnými lesmi, mŕtve ramená, krásne lúky, bohaté pastviská sú veľkým potenciálom na plné rozvinutie rekreácie a vidieckeho cestovného ruchu. Rieka Bodrog je jedinou východoslovenskou vodnou cestou, ktorá je splavná väčšími loďami (podľa vodného stavu dosahuje hĺbku min. 230 cm). Na brehoch riek sú možnosti kúpania a praktizovania vodných športov. Možno tu nájsť príjemné pláže, kde sa dá ochladiť pod mohutnými topoľmi. Na mŕtvych ramenách Bodrogu sú výborné rybárske miesta.
Najcennejšou devízou územia je vysokohodnotná, zatiaľ prakticky nenarušená krajina CHKO Latorica poskytujúca nevšedné turistické a rekreačné vyžitie v prírodnom prostredí, osobitná nielen v celoslovenskom, ale i v stredoeurópskom kontexte. Táto chránená krajinná oblasť predstavuje komplex prírodných, krajinných a kultúrnohistorických hodnôt. V roku 1993 bola časť tohto územia zapísaná medzi medzinárodne významné mokrade, tzv. Ramsarské lokality pod názvom RL LATORICA. Časť územia spadá aj do sústavy chránených území členských krajín Európskej únie – NATURA 2000. Okrem toho sa na území nachádza jedna národná prírodná rezervácia a štyri prírodné rezervácie. Národná prírodná rezervácia Tajba sa nachádza na mŕtvom ramene rieky Bodrog v katastri obce Streda nad Bodrogom. Vyskytujú sa tu vzácne druhy močiarneho rastlinstva a živočíšstva. Ide o unikátne miesto s výskytom vzácnej Korytnačky močiarnej.
V území MAS BODROG, o. z. je niekoľko významných botanických lokalít. Jednou z nich je územie európskeho významu - Horešské lúky, kde rastie napr. poniklec lúčny maďarský, z cicavcov tu žije ohrozený druh syseľ pasienkový a z vtákov európsky ohrozený druh včelárik zlatý a rybárik riečny. Druhou je taktiež územie európskeho významu – Tarbucka. Je to vyvýšenina sopečného pôvodu s kótou 277 m.n.m..
Rozmanitú prírodnú a geografickú biodiverziu územia dopĺňajú okrem iného aj historické a kultúrne pamiatky. Nachádza sa tu množstvo malebných kostolíkov, kaštieľov a hradov. Medzi najvýznamnejšie a najzachovalejšie kaštiele patrí kaštieľ Szerdahelyiovcov v Strede nad Bodrogom.Kaštieľ Szerdahelyiovcov je bývalým hradom, ktorý bol postavený v renesančnom štýle.
Na vrchole kopca týčiaceho nad obcou Veľký Kamenec stoja múry Veľkokameneckého hradu, ktorý je dominantou celého okolia. Kameň opusteného hradu bol použitý ako stavebný materiál pre Fischerov kaštieľ, ktorý dnes slúži ako škola. Pri príležitosti oslavy vstupu Slovenska do EÚ bol v obci začiatkom mája 2004 odhalený Európsky park. Pri tej príležitosti bola odhalená aj drevená socha od Otta Frecha a Istvána Gergelya znázorňujúca stredovekých maďarských bojovníkov.
V obci Malý Kamenec, nad ktorou sa rozprestiera piesčité úbočie vulkanického komplexu Tarbucka, funguje Dom ľudových tradícií s ukážkami starých remesiel. V obci Pribeník sa nachádza Galéria národov, ktorá slúži ako miesto rôznych výtvarných vernisáži a výstav.
Ďalším špecifikom územia je, že pri obci Klin na Bodrogom pri starom koryte rieky Bodrog sa nachádza najnižší bod Slovenska. Jeho nadmorská výška je 94,3 metra.
Špecifickým znakom územia MAS BODROG, o. z. sú aj malohorešské vinné pivnice, v ktorých zimujú aj netopiere. Tieto pivnice sú najväčším komplexom pivníc v celom Medzibodroží a širokom okolí, väčšina z nich bola postavená v 16. storočí.

Územie
Územie