Projekty EÚ

Schválenie ŽoNFP: Financovanie prevádzkových nákladov  MAS BODROG,o.z. spojených s riadením uskutočňovania stratégie CLLD